תקנון

תקנון בית הפנאי

א. כללי:

 1. שנת הפעילות תחל בתאריך 1.9.2021 ותסתיים בתאריך 31.7.2022 .
 2. פעילויות בית הפנאי מיועדות לגילאי 18 ומעלה בלבד.
 3. באחריות המשתתף לעקוב אחר שעות הפעילות.
 4. באחריות המשתתף להירשם מראש לכלל הפעילויות המתבצעות בבית הפנאי, לרבות פעילויות הפתוחות לקהל ללא תשלום.
 5. מחירי הפעילויות משוקללים וכוללים חישוב בגין ימי חופשה ומועדים (המפורטים בהמשך התקנון).
  מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים כלשהם בגין ימי חופשה ומועדים.
 6. אין החברה אחראית על אובדן ו/או גניבת כרטיס, כרטיסייה, מנוי. במקרה זה הלקוח יישא בעלות של 50 ש"ח.
 7. החברה רשאית לבטל את רישומו של כל משתתף בפעילות כאשר המשתתף הפר את כללי הבטיחות ו/או נמנע מלהישמע להוראות ההנהלה ו/או צוות העובדים ו/או מי מטעמם.
 8. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לרכוש המשתתף ו/או מי מטעמו במהלך השתתפותו בפעילות ו/או שהותו בבית הפנאי לרבות לנזק לרכוש כתוצאה מגניבה, אבדן וכיוצ"ב.
 9. בעת חתימה על התקנון, מצהיר המשתתף כי מצב בריאותו תקין וכי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות בפעילויות.
  כמו כן, המשתתף מתחייב להודיע לחברה על כל שינוי במצב הרפואי מיד עם היווצרות השינוי.
 10. המשתתף מתחייב לדווח לחברה על כל שינוי בפרטי כתובתו ו/או פרטי יצירת קשר עמו.
 11. רישום לפעילות מהווה אישור של המשתתף לקבל עדכונים/פרסומות על פעילויות החברה באמצעות מסרונים ( SMS ), דואר אלקטרוני, פייסבוק וכל אמצעי אחר. באפשרות המשתתף להודיע לחברה בכל עת על סירובו לקבל דבר פרסומת מכל סוג.
 12. הרשמה טלפונית / אינטרנט מהווה הסכמה מלאה, הצהרה והתחייבות מצד המשתתף כי קרא התקנון, הבין תוכנו והסכים לו.
 13. במהלך השנה ומעת לעת, יצולמו המשתתפים בפעילות על ידי החברה ו/או מטעמה והחברה רשאית לעשות שימוש בצילומים אלה.
 14. החברה שומרת לעצמה הזכות לבטל/לשנות/להחליף את נושאי ההרצאות, המרצים, הסיורים ומיקומם, סילבוס ותאריכי הקורס, בהתאם לשיקול דעתה.
 15. מאחרים המקומות ישמרו עבורכם עד לשעת תחילת הפעילות. המאחר יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד! ולא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום. 

ב. הסדרי תשלום:

 1. מחירי הכרטיסים נתונים לשינוי בכל עת וללא הודעה מראש, בהתאם לשיקול בית הפנאי.
 2. ההרשמה לפעילויות תתבצע בבית הפנאי ו/או טלפונית ו/או בקריית התרבות ו/או אתר אינטרנט והתשלום יגבה באמצעות כרטיס אשראי, מזומן או המחאה.
 3. תשלום עבור פעילות כגון: הרצאה, הופעה, קורס, סרט, טיול, סיור, מנוי למכללה, כרטיסייה למכללה יבוצע במועד הרישום לפעילות ומהווה תנאי לאישורו לפעילות.
 4. הפקדת ההמחאות במלואן ו/או פרטי כרטיס האשראי במועד הרישום מהווים תנאי לרישום המשתתף בפעילות. במידה והמשתתף לא יעמוד במלוא דמי ההשתתפות בפעילות, תהיה החברה רשאית להפסיק השתתפותו הפעילה לאחר מתן התראה של 7 ימים.
 5. על המשתתף יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים ו/או חברות האשראי עקב החזרת המחאה/ות ו/או חיוב בכרטיס האשראי מכל סיבה שהיא וכן דמי טיפול בסך 15 ₪.

ג. ביטולים והחלפות:

ג. 1. כללי:

 1. פתיחת פעילות מותנית במס' מינימלי של משתתפים, לפי שיקול דעת החברה. החברה רשאית לסגור כל פעילות מפאת מיעוט משתתפים ורשאית לא להתחיל, לדחות או להפסיק הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של סגירת פעילות על ידי החברה מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתף דמי ההשתתפות היחסיים שנותרו להמשך הפעילות, עד סוף שנת הפעילות.
 2. משתתף שלא מגיע לפעילות אליה נרשם, מכל סיבה שהיא – לא יהיה זכאי לכל החזר ו/או פיצוי מכל סוג שהוא.
 3. באחריות המשתתף להודיע על ביטול השתתפותו בכתב בלבד, למזכירות בית הפנאי וזאת בהתאם למועד הודעת הביטול וליתר התנאים המפורטים בתקנון זה ביחס לכל סוג פעילות. במידת הצורך יצרף המשתתף להודעת הביטול אישורים רלבנטיים. מובהר כי הביטול יכנס לתוקפו לאחר קבלת אישור מנהל/ת בית הפנאי.
 4. הגדרת "כוח עליון" בתקנון זה, משמעו – כל גורם אשר אין לחברה ו/או מי מטעמה שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר קיצוניים אשר אינם מתאימים לקיום הפעילות ו/או דחיית/ביטול הפעילות עקב מלחמה ו/או שביתה ו/או מגבלה חיצונית אחרת אשר הוטלה על החברה ו/או מי מטעמה ו/או עקב צווים של רשויות ו/או מצב חירום ו/או פעולת טרור ו/או אסון טבע ו/או אבל לאומי ו/או אווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימה לפעילות ולמהותה.

ג. 2. מופעים, הרצאות חד פעמיות וסדרות

 1. לא תינתן החלפה/זיכוי באופן רטרואקטיבי על כל סוגי הכרטיסים.
 2. ניתן יהיה לבטל הרצאה/מופע (שלא מתוך סדרה) עד יום עסקים לפני האירוע ולקבל החזר כספי בגובה מחיר הכרטיס בזמן רכישתו.
 3. הרצאה/מופע במסגרת סדרה – ניתן להודיע על אי הגעה עד יום עסקים לפני האירוע. במידה והלקוח מעוניין להחליף את הכרטיס בהרצאה אחרת – יהיה זכאי להרצאה על פי מחיר הכרטיס בזמן רכישתו, ותקף להרצאה חלופית בשנת הפעילות הנוכחית בלבד. במידה והלקוח מעוניין לבטל השתתפותו בסדרה – יגבה תשלום עבור כלל המפגשים שהתקיימו בפועל עד מועד הביטול ובהתאם למחירם המלא (ולא במחירם במסגרת הסדרה).
 4. ביטול או דחייה של מופעים והרצאות שמתקיימים בשבת/מוצ"ש יתאפשרו עד יום חמישי בערב.

ג. 3. מכללות

 1. מנוי שנתי הינו אישי, תוקפו לשנת הפעילות תשפ"ב בלבד ומזכה את בעליו בכניסה אחת לכל מפגש
  ליום הנבחר בלבד (ראשון או שלישי) במקום ישיבה קבוע.
 2. אי הגעה להרצאה במסגרת המנוי
  1. יש להודיע מראש על אי הגעה עד יום עסקים לפני האירוע על מנת להשאיר זכות להרצאה חלופית (ההרצאה חלופית בשנת הפעילות הנוכחית בלבד).
   אי הודעה תחשב ההרצאה כממומשת.
  2. לא תינתן החלפה/זיכוי באופן רטרואקטיבי על כל סוגי הכרטיסים.
 3. מנוי הינו להרצאות לימי שלישי בלבד-
  החלפה להרצאות של "בוקר של תרבות יום ראשון" על בסיס מקום פנוי בלבד ובהודעה מראש
 4. ניתן לבטל מנוי שנתי בכל שלב, בכפוף לתשלום 100 ₪ דמי ביטול  או 35 ₪ לכל הרצאה שהתקיימה עד למועד הודעת הביטול - הגבוה מבניהם.
 5. הכרטיסייה מיועדת לימי שלישי בלבד ולשנת פעילויות תשפ"ב בלבד.
 6. ביטול הכרטיסייה - בכפוף לתשלום מחיר המפגשים באופן מלא עד למועד הודעת הביטול, ללא קשר להשתתפות במפגשים בפועל.
 7. הכרטיסייה ניתנת להעברה ולשימוש למספר משתתפים במקביל.
 8. בית הפנאי שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח תכנית "בוקר של תרבות" עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרים הנ"ל יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

ג. 4. סיורים / טיולים

 1. בקשות לביטול השתתפות בסיור/טיול יתקבלו עד 3 ימי עסקים טרם מועד הסיור/טיול. לא יתקבלו בקשות לביטול ו/או החזר לאחר מועד זה ו/או למפרע. במקרה של בעיה רפואית, יגבו דמי ביטול בסך 50 ₪.
 2. החברה רשאית לבטל/לשנות מועד טיול/סיור עקב מיעוט משתתפים ו/או "כוח עליון" כהגדרתו בתקנון זה.

ג. 5. קורסי האוניברסיטה הפתוחה

 1. דמי רישום לקורסי בית הפנאי - 5% מעלות הקורס או 100 ₪ מהנמוך מבניהם. דמי הרישום אינם מוחזרים גם אם הנרשם ביטל הרשמתו.
 2. לקוח המעוניין לבטל השתתפותו 14 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, ישלם 10% מגובה שכר הלימוד ודמי הרישום (ראה סעיף ג .5. 1).
 3. לקוח המעוניין לבטל אחרי השיעור הראשון, ישלם 10% מגובה שכר הלימוד, העלות היחסית של השיעור הראשון ודמי הרישום (ראה סעיף ג .5. 1).
 4. לאחר המפגש השני, אין אפשרות לבטל את הקורס – לא יינתן החזר כספי או זיכוי כספי על ביטול הקורס.

ג. 6. קורסים וסדנאות (פרט לאוניברסיטה הפתוחה) 
    1. 7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס - 5% מעלות הקורס או 100 ₪ מהנמוך מבניהם.
    2. לאחר מפגש אחד -ערך יחסי של מפגש אחד +  5% שכר הלימוד
    3. לאחר שני מפגשים - אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה.

ג. 6. חוגים

 1. ראה/י תקנון חברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ), במזכירות בית הפנאי ו/או באתר.www.rktnz.org.il

כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד ומתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים